Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
06 (1) 445 0145

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Az INTEREXTRA Betéti Társaság (székhely: 1118 Budapest, Regős u. 7.; cégjegyzékszám: 01-06-513331; „Interextra Bt.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön rendelés leadása során megadott személyes adatait.

 1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére az Interextra Bt. (székhely: 1118 Budapest, Regős u. 7.; cégjegyzékszám: 01-06-513331) jogosult.

Az Interextra Bt.-nél a személyes adataihoz a társaság ügyvezetője fér hozzá. Az Interextra Bt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Interextra Bt. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

Az Interextra Bt. a nem természetes személy vevő kapcsolattartási adatait az Interextra Bt. jogos érdekében kezeli. Az Interextra Bt. jogos érdeke, hogy a nem természetes személy szerződő partnere kapcsolattartási adatait kezelje a szerződést teljesítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja – amennyiben a számla vevőjének adata személyes adatnak minősül – a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapuló kötelezettség.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel az Interextra Bt. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg az Interextra Bt. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatai címzettjei

 1. a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a ShopRenter.hu Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.; cégjegyzékszám: 09-09-020636);
 2. a rendelések kiszállítását végző szállítmányozó: a Raben Trans European Hungary Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31.; cégjegyzékszám: 13-09-077789);
 3. a rendelések kiszállítását végző futárszolgálat: a DHL Express Magyarország Kft. (székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-060665);
 4. az Interextra Bt. könyvelője a Braun Kontír Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 83,; cégjegyzékszám: 01 09 928070);
 5. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

A rendelés során megadott személyes adatokat az Interextra Bt. további személy részére nem adja át vagy továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Interextra Bt. a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 365 napig kezeli.

Az Interextra Bt. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  1. Hozzáféréshez való jog

Visszajelzést kérhet az Interextra Bt.-től arra vonatkozóan, hogy az Interextra Bt. kezeli-e a személyes adatait. Ha az Interextra Bt. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Interextra Bt. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, ha kéri.

 1. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Interextra Bt.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

 1. Törléshez való jog

Az Interextra Bt. a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, kivéve ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az Interextra Bt.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Interextra Bt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben az Interextra Bt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Interextra Bt.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelte az Interextra Bt. vagy (iv) az Interextra Bt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Interextra Bt. korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az Interextra Bt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

Az adatkezelés korlátozása esetén az Interextra Bt. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  1. Ha úgy gondolja, hogy az Interextra Bt. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen és telefonszámon: adatvedelem@interextra.hu -06 30 9325 466.
  2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:              1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                         +36 (1) 391-1400
Fax:                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                    ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.